• AUTOMERKEN
  • CATEGORIEËN

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop en het verrichten van werkzaamheden, gesloten tussen E.E.T. Engines B.V. en kopers/opdrachtgevers handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
E.E.T. Engines B.V.: de aanbieder/leverancier die zaken verkoopt/levert en/of ten behoeve van koper/opdrachtgever werkzaamheden verricht of doet verrichten. Deze wordt verder aangeduid als "E.E.T.", "wij", "ons" of "onze".
Koper: degene die, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, van E.E.T. zaken koopt.
Opdrachtgever: degene die, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, E.E.T. opdracht geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden.
Onder 'zaken' wordt onder meer verstaan: (vitale onderdelen/losse componenten van) ruilmotoren/compleet gereviseerde motoren en/of (vitale onderdelen/losse componenten van) ruiltechnische componenten/compleet gereviseerde technische componenten, behorende bij voertuigen, vaartuigen of stationaire installaties. Hierbij heeft als ruilmotor te gelden een compleet gereviseerde en afgemonteerde motor, al dan niet met appendages, doch ten minste voorzien van cilinderkop(pen), kleppendeksel(s), distributiedeksel en ondercarter. Als compleet gereviseerde motor heeft te gelden een dergelijke compleet gereviseerde en afgemonteerde motor, waarbij de revisie in individuele opdracht is uitgevoerd. Als ruiltechnisch component heeft te gelden een compleet gereviseerd en afgemonteerd technisch component (bijvoorbeeld een elektronisch aandrijflijn component, een stuurhuis, een transmissiesysteem etc.). Als compleet gereviseerd technisch component heeft hierbij te gelden een dergelijk compleet gereviseerd en afgemonteerd technisch component, waarbij de revisie in individuele opdracht is uitgevoerd. Als deelrevisie/losse componentenrevisie heeft te gelden werkzaamheden waarbij slechts een onderdeel of losse componenten uit de zaak in individuele opdracht gereviseerd is.

Artikel 2 - Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop en/of van het verrichten van werkzaamheden door E.E.T. jegens koper/opdrachtgever (al dan niet rechtspersoon of natuurlijk persoon), die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper/opdrachtgever wordt hiermee uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Partijen bij deze voorwaarden worden steeds aangeduid als enerzijds E.E.T. Engines B.V. (of " E.E.T. ", "wij", "ons" of "onze") en anderzijds koper/opdrachtgever.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden. Overeengekomen afwijkingen raken de gelding van de overige voorwaarden niet en gelden nimmer voor meer dan één transactie.
4. E.E.T. heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van E.E.T. en/of waar dan ook gedaan zijn steeds indicatief en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Indien de indicatief overeengekomen prijs met meer dan 20% wordt of dreigt te worden overschreden zal E.E.T. contact met de opdrachtgever opnemen teneinde de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te beëindigen onder schadeloosstelling van E.E.T. voor de reeds door ons verrichte werkzaamheden. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor E.E.T. niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzigingen E.E.T. gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van koper/opdrachtgever technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door hem verkochte zaken en/of aan hem ter verrichting van werkzaamheden aangeboden zaken.
2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens E.E.T. gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.
3. Indien geen schriftelijk overeenkomst door E.E.T. is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van E.E.T, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur van E.E.T als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 - Prijzen

1. Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van E.E.T. Bij aflevering elders op verzoek van koper/opdrachtgever zijn de daaraan verbonden meerkosten voor diens rekening.
2. Alle prijzen luiden in euro's en zijn exclusief verpakkingskosten, omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten. Indien montage van de te leveren zaak door E.E.T. is overeengekomen, is de prijs berekend inclusief de overeengekomen montagehandelingen en het bedrijfsvaardig opleveren van de zaak op de in de aanbieding genoemde plaats, maar exclusief verpakkingskosten, omzetbelasting en overige op verkoop en levering vallende overheidslasten.
3. Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van E.E.T. daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandigheden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is E.E.T. gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 5 - Aflevering (van ruilzaken)

1. Zaken worden geleverd ter vestigingsplaats van E.E.T., tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een andere plaats van aflevering zijn overeengekomen. Indien transport van zaken wordt overeengekomen, wordt de wijze van transport door E.E.T. bepaald. Zaken reizen steeds voor risico van koper/opdrachtgever, ongeacht of het transport al of niet franco geschiedt en ongeacht of dit van of naar E.E.T. plaatsvindt. Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor rekening van koper/opdrachtgever. Bepalingen, opgenomen in de condities van vervoerders van producten, kunnen geen afbreuk doen aan het in dit lid genoemde.
2. Indien de koper/opdrachtgever weigert de hem door E.E.T. aangeboden zaken in ontvangst te nemen binnen drie dagen vanaf het tijdstip dat koper/opdrachtgever is medegedeeld dat deze voor aflevering gereed staan, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (o.a. vracht- en opslagkosten volgens het in E.E.T. of plaatselijk geldend tarief) voor rekening van de koper/opdrachtgever. Ook komen de zaken vanaf dat moment voor rekening en risico van koper/opdrachtgever.
3. Het risico van door E.E.T. ter uitvoering van werkzaamheden of anderszins onder zijn beheer aanvaarde zaken blijft, behoudens opzet of grove onachtzaamheid van E.E.T., bij koper/opdrachtgever.
4. Aflevering van ruilzaken
a. De door E.E.T. aan koper/opdrachtgever verkochte ruilzaken worden op gestandaardiseerde wijze verpakt. De verpakkingen worden koper/opdrachtgever in bruikleen gegeven. Verpakkingen blijven eigendom van E.E.T.. Koper/opdrachtgever dient de verpakkingen ongeschonden aan E.E.T. te retourneren. Op verpakkingsmiddelen wordt statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien koper niet binnen 6 maanden na aankoop van de ruilzaak de verpakkingsmiddelen heeft ingeleverd, is E.E.T. niet langer verplicht het verpakkings-/statiegeld te retourneren. Dit laat de plicht van koper/opdrachtgever om de verpakking te retourneren onverlet.
b. Bij aankoop van een ruilzaak wordt bij koper/opdrachtgever statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien koper/opdrachtgever de in te ruilen oude zaak niet binnen 6 maanden na aankoop van de ruilzaak heeft ingeleverd en/of niet in gemonteerde staat en/of niet veilig/niet volledig koelvloeistof-, olievrij verpakt heeft ingeleverd, is E.E.T. niet langer verplicht het aan koper/opdrachtgever in rekening gebrachte statiegeld te retourneren. Dit laat de plicht van koper/opdrachtgever om de oude zaak te retourneren onverlet.
c. Het in rekening gebrachte statiegeld is slechts een symbolisch bedrag. In die gevallen dat de werkelijke waarde van de oude zaak hoger is als het statiegeld kan een naberekening plaatsvinden.
d. Ruilzaken worden slechts verkocht tegen inlevering van de oude zaak. De oude zaak dient van hetzelfde merk, bouwtype en samengesteldheid te zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of op andere wijze beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen (bij een motor zijn dat blok, kop, krukas en nokkenas) dienen op normale wijze te reviseren te zijn. Voldoet de ingeleverde zaak niet, dan komen de hogere kosten ten laste van de koper/opdrachtgever en zal er een naberekening plaatsvinden.
e. Ruilzaken kunnen geleverd worden met afwijkend oliecarter en/of klepdeksel. In die gevallen dient de koper/opdrachtgever voor eigen rekening, betreffende delen over te zetten van de oude zaak, na grondige inspectie en reiniging.
f. E.E.T. behoudt zich het recht om ruilzaken aan te passen aan eigen specificaties, indien dit een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de ruilzaak. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat wij in een aantal gevallen motoren niet uitvoeren met balansassen.
g. Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen dient koper/opdrachtgever op eigen kosten de in te leveren oude zaken veilig en volledig koelvloeistofvrij en olievrij te verpakken. Koper/opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade van E.E.T. en/of van derden voortvloeiend uit het niet juist aanleveren van de in te leveren oude zaken. Koper/opdrachtgever vrijwaart E.E.T. ter zaken
h. Verkoop met inkoop Indien bij verkoop van een nieuwe zaak tegen inkoop van een gebruikte zaak de koper in afwachting van de levering van de nieuwe zaak de oude zaak blijft gebruiken, wordt laatstgenoemde zaak eerst eigendom van E.E.T. nadat de feitelijke levering daarvan aan E.E.T. heeft plaatsgevonden. Zolang de koper de zaak blijft gebruiken komt deze geheel voor zijn rekening en risico.
5. Levering door ons geschiedt steeds "af werkplaats E.E.T." (Barneveld, Nederland) (EXW) en volgens de meest recente versie van de ICC Incoterms.

Artikel 6 - Leveringstijd

1. Als leveringsmoment geldt de datum van levering van zaken of van de verrichte werkzaamheden zoals vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst, of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal E.E.T. de koper/opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de zaken ter vestigingsplaats van E.E.T. voor de koper/opdrachtgever gereed zullen staan, dan wel wanneer zij ter overeengekomen plaats zullen worden afgeleverd.
3. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en hebben nimmer als fatale termijn te gelden. Niet-tijdige levering door E.E.T. kan dan ook nimmer een geldige reden voor de koper/opdrachtgever opleveren de overeenkomst met E.E.T. te ontbinden, tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient E.E.T. eerst schriftelijk door de koper/opdrachtgever in gebreke te worden gesteld, waarbij E.E.T. een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens E.E.T. ter zake in verzuim kan geraken. De koper/opdrachtgever kan echter, indien hij zijn recht tot ontbinding op grond van dit artikel niet wenst uit te oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de koopovereenkomst -uitsluitend schriftelijk- annuleren, bij overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de levertijd met een periode tot en met vier weken kan de koper/opdrachtgever annuleren, mits hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de annulering, ofwel E.E.T. een bedrag ad 10% van de koopprijs van de geannuleerde zaak vergoedt, dan wel onder gehoudenheid om de vergoeding voor de reeds verrichte werkzaamheden te betalen. Indien de koper/opdrachtgever na vijf werkdagen deze vergoeding niet heeft betaald, kan E.E.T. de koper/opdrachtgever schriftelijk meedelen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper/opdrachtgever niet langer een beroep doen op de annulering.

Artikel 7 - Vervangen materialen of zaken

Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de koper/opdrachtgever ter beschikking gesteld indien zulks bij de reparatieopdracht nadrukkelijk is verzocht. In het andere geval worden deze materialen eigendom van E.E.T., zonder dat de koper/opdrachtgever op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.

Artikel 8 - Betaling

1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door de wederpartij voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering. Onder aflevering wordt mede verstaan het verrichten van werkzaamheden.
2. Bij aankopen of bij opdrachten op rekening dient de betaling uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te zijn ontvangen op een door E.E.T. te bepalen bankrekening, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting.
3. Koper/opdrachtgever dient op eerste verzoek, waartoe E.E.T. te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door verkoper/reparateur verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door E.E.T. te bepalen wijze.
4. Indien de koper/opdrachtgever de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de E.E.T. verder toekomende rechten, is E.E.T. in een dergelijk geval gerechtigd over het achterstallige bedrag de wettelijke rente voor handelstransacties, vermeerderd met 2% op jaarbasis, in rekening te brengen, per dag vanaf de betreffende vervaldag. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als een voorwaarde, waaronder door ons uitstel van betaling is verleend, zonder dat daarmee de verplichting tot betaling per het overeengekomen tijdstip komt te vervallen.
5. Indien E.E.T. genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van hem verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op 15% van het achterstallige bedrag met een minimum van € 114,- gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.
6. De schulden van de opdrachtgevers c.q. kopers aan E.E.T. worden beschouwd als brengschulden.
7. Betaling door de opdrachtgever c.q. koper dient te geschieden in "Euro's", tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 9 - Ontbinding

1. Indien de koper/opdrachtgever na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende 14 dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens E.E.T., zal de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij E.E.T. uitvoering van de overeenkomst verlangt. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 4 van deze voorwaarden.
2. Indien de koper/opdrachtgever toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens E.E.T. en de overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt de koper/opdrachtgever ten behoeve van E.E.T. een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van 15% van de overeengekomen som. Dit onverminderd het recht van E.E.T. om in plaats hiervan volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal (de kosten als vermeld in artikel 8 lid 4 daaronder begrepen) te verlangen.
3. Indien E.E.T. op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper/opdrachtgever ten behoeve van E.E.T. na afloop van de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van 3‰ van de overeengekomen koopsom. Dit onverminderd het recht van E.E.T. om in plaats hiervan volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal (de kosten als vermeld in artikel 8 lid 4 daaronder begrepen) te verlangen.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is E.E.T. bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd hem verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de koper/opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van E.E.T. op koper/opdrachtgever direct en geheel opeisbaar, zonder dat E.E.T. tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de koper/opdrachtgever kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens E.E.T. niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht E.E.T. terstond hiervan in kennis te stellen.

Artikel 10 - Overmacht

1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor E.E.T. ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is hij gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, onder mededeling aan koper/opdrachtgever van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer, derhalve niet uitputtend, verstaan:
a. oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
b. brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen;
c. storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
d. boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij E.E.T. in dienst zijnde werknemers;
e. transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
f. niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door E.E.T. ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld;
g. alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege;
h. epidemieën;
i. diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van E.E.T., dan wel tijdens transport;
j. alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van E.E.T. wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van E.E.T. kan worden verlangd. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van E.E.T. en andere door hem ingeschakelde derden betreffen.
3. Indien zich aan de kant van E.E.T. een overmachtsituatie voordoet, stelt hij de koper/opdrachtgever zo spoedig mogelijk daarvan op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
4. Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van 3 maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen 1 week na de (ontvangst van de) mededeling als hiervoor in lid 3 genoemd.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud

1. E.E.T. behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper/opdrachtgever afgeleverde zaken, totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Indien E.E.T. in het kader van de verkoop ten behoeve van koper/opdrachtgever door deze te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, geldt voornoemde voorbehouden eigendom totdat koper/opdrachtgever ook zijn daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die E.E.T. jegens de koper/opdrachtgever mocht verkrijgen wegens dienst tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens E.E.T.. De overgang van de risico`s zal echter onder alle omstandigheden op koper/opdrachtgever overgaan zodra de zaak of zaken door E.E.T. aan koper/opdrachtgever geleverd zijn.
2. Zolang de zaak niet in eigendom op koper/opdrachtgever is overgegaan, is koper/opdrachtgever verplicht de eventueel wettelijk voorgeschreven verzekeringen met betrekking tot het gebruik van de zaak alsmede een verzekering tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten. Koper/opdrachtgever is voorts verplicht de geleverde zaak voor zijn rekening te doen onderhouden.
3. E.E.T. zal tot generlei vrijwaring van koper/opdrachtgever voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden zijn. Anderzijds vrijwaart koper/opdrachtgever E.E.T. voor aanspraken die derden op E.E.T. zouden mogen hebben en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
4. Het eigendom van de geleverde zaken is door E.E.T. gereserveerd, als waarborg voor alle verplichtingen van koper/opdrachtgever en/of haar dochterondernemingen aan E.E.T. tot het moment dat koper/opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan.
5. Indien zaken die nog eigendom zijn van E.E.T. maar mede-eigendom zijn van een/meerdere leverancier(s) doordat er inmiddels aanpassingen/bewerkingen aan zijn uitgevoerd, blijven gezamenlijk eigendom van betreffende leveranciers, met uitsluiting van klanten/afnemers. De verhouding van eigendomsrechten wordt verdeeld naar verhouding van de geleverde factuurwaarde per leverancier tot de totale factuurwaarde van de gezamenlijke leveranciers.
6. Koper/opdrachtgever wijst, per direct, alle vorderingen verkregen uit verkopen van door E.E.T. gereserveerde zaken op huidige en toekomstige leveringen van zaken met alle bijkomende rechten, toe aan E.E.T. om eigendomsvoorbehoud voor E.E.T. veilig te stellen.
7. Indien een door E.E.T. geleverde zaak, waarvan E.E.T. een eigendomsvoorbehoud heeft, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, beheerst het recht van die lidstaat het eigendomsvoorbehoud, indien dat recht ter zake daarvan voor E.E.T. gunstiger bepalingen bevat.
8. Zolang er op de door E.E.T. geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren; meer in het bijzonder is het aan de wederpartij niet toegestaan om in voornoemde omstandigheden de zaken in het kader van enige financiering te bezwaren.
9. De wederpartij moet E.E.T. onmiddellijk mededelingen doen van aanspraken of pogingen daartoe van deren om zaken waarop E.E.T. enig of mede-eigendomsrechten kan doen gelden, in hun macht te krijgen.
10. De wederpartij verleent E.E.T. reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van E.E.T. zich bevinden om de eigendomsrechten te kunnen uitoefenen.
11. De wederpartij is verplicht de zaken van E.E.T. met de nodige zorgvuldigheid, afgescheiden en als duidelijk herkenbaar eigendom van E.E.T. te bewaren.
12. De wederpartij heeft de verplichting om er zorg voor te dragen dat de zaken van E.E.T., onder meer met het oog op de kwaliteitsborgingcriteria en traceerbaarheid van goederen in de productieketen, niet worden vermengd met andere zaken. Ingeval van vermenging wordt E.E.T. vermoed mede-eigenaar van de vermengde voorraad zaken te zijn, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door E.E.T. geleverde zaken.
13. In geval van bewerking of verwerking van de zaken door of namens dan wel bij de wederpartij, wordt dat geacht te zijn gedaan (mede) in opdracht van E.E.T. en verkrijgt E.E.T. het mede-eigendomsrecht in de nieuwe ontstane zaken, zulks voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door E.E.T. geleverde zaken.
14. Indien E.E.T. geen beroep kan doen op haar (mede)eigendomsrechten omdat de zaken zijn vermengd, verwerkt of nagetrokken, is de wederpartij verplicht de daardoor nieuw ontstane zaken op eerste verzoek aan E.E.T. te verpanden.
15. E.E.T. is ook dan gerechtigd om de goederen waarop zij een eigendomsvoorbehoud heeft terug te halen, wanneer zich omstandigheden voordoen, waaruit E.E.T. redelijkerwijs kan afleiden dat er gevaar bestaat dat de zaken niet (tijdig) betaald zullen worden, zelfs wanneer de betaling nog niet opeisbaar is.

Artikel 12 - Retentierecht

In geval van reparatie kan E.E.T. het retentierecht uitoefenen op de zaak indien en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door E.E.T. verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaak niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever andere vorderingen (incl. tot vergoeding van schade, rente en kosten) die voortvloeien uit de contractuele relatie met E.E.T. niet of niet geheel voldoet.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1. E.E.T. is jegens koper/opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van E.E.T. in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de koper/opdrachtgever. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade is van vergoeding uitgesloten. Hieronder wordt onder meer verstaan: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten voor afslepen of van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade wegens extra transportkosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade, schade vanwege schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de koper/opdrachtgever verstrekte gegevens, of beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde grondstoffen, halffabricaten, modellen, gereedschap en andere zaken, alsmede persoonlijke of immateriële schade.
2. Voor zover E.E.T. uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen hij verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Met het hier bepaalde wordt beoogd een schadeplafond vast te leggen.
3. Met betrekking tot de staat van de door E.E.T. geleverde werkzaamheden en/of zaken strekt zijn aansprakelijkheid jegens de koper/opdrachtgever niet verder uit dan is omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 14. Koper/opdrachtgever komt niet de rechten toe die de wet de koper/opdrachtgever niet handelend bij de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde geeft, zoals het recht ingevolge boek 7 BW dat de zaak bij aflevering aan de overeenkomst beantwoordt.
4. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.
5. Koper/opdrachtgever vrijwaart E.E.T. tegen alle aanspraken van derden, tenzij E.E.T. volgens dit artikel aansprakelijk is.
6. Onze aansprakelijkheid beperkt zich tot leveringen van zaken binnen het vasteland van Europa. Iedere vordering van schadevergoeding in verband met een (door)levering naar een niet Europees land of een overzees gebied van een Europees land, is uitgesloten.

Artikel 14 - Garantie

1. Voor leveranties van nieuwe zaken (onderdelen en materialen daaronder begrepen) zijn die garanties van toepassing indien en voor zover deze door fabrikant, importeur of toeleverancier worden verstrekt.
2. Werkzaamheden die in opdracht van E.E.T. door een derde worden uitgevoerd zijn aan geen andere garantie onderworpen dan die welke E.E.T. van deze derde heeft gekregen.
3. E.E.T. garandeert (binnen de Europese Economische Ruimte) vanaf de datum van levering van de zaak dan wel vanaf de datum van oplevering van de voltooide werkzaamheden:
a. een ten behoeve van een stationaire installatie door hem geleverde ruilzaak (o.a. ruilmotor, ruiltechnisch component) en/of een (t.b.v. zo'n installatie) door hem in opdracht compleet gereviseerde zaak (o.a. motor, technisch component), gedurende een periode van 24 maanden na de factuurdatum, zulks echter totdat de installatie 2.000 draaiuren heeft gemaakt;
b. een ten behoeve van een vaartuig of voertuig geleverde ruilzaak (o.a. ruilmotor, ruiltechnisch component) en/of een (t.b.v. zo'n voer- of vaartuig) door hem in opdracht compleet gereviseerde zaak (o.a. motor, technisch component) gedurende een periode van 24 maanden na factuurdatum, zulks echter tot een maximum van ofwel 2.000 draaiuren, of wel 100.000 door vaartuig of voertuig afgelegde kilometers (waarbij bepalend is welk maximum het eerst wordt bereikt);
c. een ten behoeve van een stationaire installatie door hem verrichte onderdeelrevisie/losse componenten revisie gedurende een periode van 3 maanden na factuurdatum, zulks echter totdat de installatie 500 draaiuren heeft gemaakt;
d. een ten behoeve van een vaar- of voertuig door hem verrichte onderdeelrevisie/losse componenten revisie gedurende een periode van 3 maanden na de factuurdatum, zulks echter tot een maximum van ofwel 500 draaiuren of wel 25.000 afgelegde kilometers van vaartuig/voertuig (waarbij bepalend is welk maximum het eerst wordt bereikt)
e. Tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen met koper/opdrachtgever, wordt garantie slechts verstrekt aan koper/opdrachtgever en geldt deze niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Derde partijen, in welke hoedanigheid ook, zijn onder geen beding gerechtigd zich te beroepen op deze garantiebepalingen.
f. De garantie ten aanzien van een ruilzaak houdt in dat E.E.T. de binnen deze termijn geconstateerde tekortkomingen zal verhelpen.
g. Ten aanzien van een in opdracht compleet gereviseerde zaak omvat de garantie het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde bewerkingen alsmede de vervanging van ter zake geleverde onderdelen die tijdens de garantieperiode defect raken.
h. Herstel en/of vervanging van cilinderblokken, cilinderkoppen, brandstofpompen en krukassen die niet door of onder verantwoordelijkheid van het E.E.T. zijn uitgevoerd of geleverd valt niet onder de garantie, tenzij defecten te wijten zijn aan door E.E.T. onjuist uitgevoerde bewerkingen.
i. Met betrekking tot een geleverde ruilzaak of compleet gereviseerde zaak ingebouwd in een automobiel, en daarmee alle andere toepassingen, zoals bijvoorbeeld industriële of maritieme toepassingen, uitgesloten, kunnen tot een jaar na factuurdatum, de voor rekening komende kosten inzake garantie worden verhoogd met een vergoeding voor het noodzakelijke uit- en inbouwen van de zaak, gerekend naar flatrate tijden en het reëel uurtarief van E.E.T.. De onder garantie vervangen onderdelen worden eigendom van E.E.T..
j. De garantieverplichting vervalt indien koper/opdrachtgever niet stipt aan zijn betalingsverplichtingen voldoet of heeft voldaan. Koper/opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling te weigeren op grond van het feit dat E.E.T. haar garantieverplichtingen nog niet of niet ten volle is en/of zou zijn nagekomen.
k. De aanspraken op garanties vervallen tevens indien derden zonder schriftelijke toestemming (afgegeven na vooraf door koper/opdrachtgever aangekondigde prijsopgave) van E.E.T. werkzaamheden hebben verricht die in verband staan met de door E.E.T. verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan. De garantie geldt bij koper/opdrachtgever echter wel indien de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door koper/opdrachtgever aan de hand van de door de andere opdrachtnemer verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen kan worden aangetoond. Indien herstel in Nederland plaatsvindt, dient de derde opdrachtnemer eveneens lid van BOVAG te zijn. Vergoeding van de kosten van herstel vindt plaats op basis van het prijspeil zoals geldt in het garantieverstrekkende revisiebedrijf. Deze vergoeding bedraagt nooit meer dan de werkelijk gemaakte kosten.
l. Uitgesloten van garantie zijn:
- gebreken in materialen of onderdelen die door koper/opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;
- gebreken die het gevolg zijn van door koper/opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen, dan wel door koper/opdrachtgever gegeven adviezen;
- gebreken in ingebouwde elektronische componenten;
- gebreken in brandstof systemen als tank en aanvullende componenten niet gespoeld c.q. vernieuwd worden. De garantie strekt zich tevens niet uit tot herstel van motorgebreken die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik van brandstoffen waarvoor de motor (blijkens de fabrieksvoorschriften over voorgeschreven brandstofgebruik) niet geschikt is of waarvoor de motor door E.E.T. niet geschikt is gemaakt;
- ook motorschade ontstaan door falen en/of onjuist gebruik van de elektronische componenten en/of van het elektronische randgebeuren is van garantie uitgesloten, net als gebreken aan zaken die geen materiaal- en/of constructiefouten zijn (zoals bijvoorbeeld gebreken als gevolg van normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of het laten vallen van het product);
- ontstane defecten die het gevolg zijn van: opzet, nalaten van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste inbouw/aansluiting/uitgevoerde veranderingen door derden, slechte behandeling, verkeerd (dan wel ander dan het voorziene normale) gebruik zijn eveneens uitgesloten van garantie;
- evenmin bestaat er aanspraak op garantie ter zake van defecten die ontstaan ten gevolge van bij de zaak behorende, doch niet door E.E.T. gecontroleerde appendages, alsmede ter zake van defecten en schade die ontstaan door deelname van vaartuig en voertuig aan wedstrijden of snelheidsproeven.
5. De oorspronkelijke garantietermijn wordt bij vervanging niet verlengd.
6. Tot 3 maanden na factuurdatum worden uitgevoerde werkzaamheden/reparaties gegarandeerd, zulks echter met een aansprakelijkheid die zich beperkt tot een maximum van het factuurbedrag.
7. Tot 3 maanden na factuurdatum worden leveringen van gebruikte motoren gegarandeerd, zulks echter met een aansprakelijkheid die zich beperkt tot een maximum van het factuurbedrag. Leveringen van gebruikte onderdelen zijn uitgesloten van garantie.

Artikel 15 - Reclame

1. Reclames ter zake van door E.E.T. geleverde zaken of door hem verrichte werkzaamheden dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt, of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, bij E.E.T. te worden ingediend op straffe van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke aflevering van zaken c.q. het moment van het verrichten van de werkzaamheden.
2. Indien koper/opdrachtgever wil reclameren, dient hij toe te staan dat E.E.T. het geleverde inspecteert en/of laat inspecteren, op straffe van verval van het recht van beroep op tekortkomingen. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zijn de kosten van deze inspectie en het retour zenden van het geleverde voor rekening en risico van het revisiebedrijf. Indien de klacht ongegrond was, zijn de kosten van inspectie en retour zenden voor koper/opdrachtgever.
3. Retour gezonden zaken worden niet aangenomen, tenzij tevoren schriftelijk door het revisiebedrijf geaccordeerd. Zij dienen franco te zijn verzonden en deugdelijk (o.a. veilig/volledig koelvloeistof-, olievrij) verpakt te zijn.

Artikel 16 - Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper/opdrachtgever die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper/reparateur verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan E.E.T. de overeenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper/opdrachtgever nakomen, koper/opdrachtgever een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto-informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper/opdrachtgever bij E.E.T. aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 17 - Recht- en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen E.E.T. en koper/opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit voor zover enige wet of verdragstekst deze rechtskeuze niet uitsluit.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan uit of naar aanleiding van een overeenkomst als in deze voorwaarden bedoeld, alsmede uit of naar aanleiding van overeenkomsten die van een dergelijke overeenkomst het gevolg zijn zullen, indien zij niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, aanhangig worden gemaakt bij en beslist worden door de te Arnhem (Nederland) bevoegde rechter. Met uitsluiting van het voorgaande behoudt E.E.T. zich het recht voor een geschil aanhangig te maken bij en volgens de procedurele regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam (Nederland).

Artikel 18 - Strijdigheid met wettelijke bepalingen

Mocht enige bepaling van deze zakelijke leverings- en betalingsvoorwaarden niet van toepassing mogen of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd, doch zullen overigens de voorwaarden volledig van kracht blijven. E.E.T. behoudt zich het recht voor de gewraakte bepaling te wijzigen in een rechtsgeldige.

Artikel 19 - Authentieke taal

Ook wanneer deze levering- en betalingsvoorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal worden verstrekt, zal in geval van twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend zijn.

     Neem een kijkje in onze revisie werkplaats en bekijk wat motorenrevisie voor ons inhoudt