Voorwaarden

LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld voor overeenkomsten met betrekking tot koop en het verrichten van werk, gesloten tussen EET Engines BV en kopers / opdrachtgevers handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: EET Engines BV: de aanbieder / leverancier die zaken verkoopt / levert en / of werkzaamheden verricht of laat verrichten in opdracht van afnemer / opdrachtgever. Dit wordt verder aangeduid als “EET”, “wij”, “ons” of “onze”. Koper: degene die, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, zaken van EET koopt. Opdrachtgever: degene die, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, EET opdracht geeft werkzaamheden te verrichten of te laten verrichten. Onder zaken wordt verstaan: (vitale onderdelen / losse componenten van) ruilmotoren / volledig gereviseerde motoren en / of (vitale onderdelen / losse componenten van) ruiltechnische componenten / volledig gereviseerde technische componenten, behorende bij voertuigen, vaartuigen of stationaire installaties . Een ruilmotor is een volledig gereviseerde en geassembleerde motor, met of zonder appendages, maar in ieder geval voorzien van cilinderkop (pen), klepdeksel (pen), distributiedeksel en onderste carter. Een volledig gereviseerde motor wordt beschouwd als zo’n volledig gereviseerde en geassembleerde motor, waarbij de revisie op een individuele opdracht wordt uitgevoerd. Een ruiltechnisch onderdeel is een volledig gereviseerd en gemonteerd technisch onderdeel (bijvoorbeeld een elektronisch aandrijflijnonderdeel, een stuurhuis, een transmissiesysteem, etc.). Onder een volledig gereviseerd technisch onderdeel wordt hier verstaan zo’n compleet gereviseerd en gemonteerd technisch onderdeel, waarbij de revisie op individuele opdracht is uitgevoerd. Een gedeeltelijke revisie / revisie van afzonderlijke componenten zijn werkzaamheden waarbij slechts een deel of afzonderlijke componenten uit de koffer op een individuele bestelling zijn gereviseerd.

ARTIKEL 2 – ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop en / of het verrichten van werkzaamheden door EET jegens de koper / opdrachtgever (al dan niet een rechtspersoon of natuurlijk persoon), die handelt in de uitoefening van een beroep. of zaken.De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper / opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. Partijen bij deze voorwaarden worden steeds enerzijds aangeduid als EET Engines BV (of “EET”, “wij”, “ons” of “onze”) en anderzijds als koper / opdrachtgever.
3.Afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen. Overeengekomen afwijkingen laten de geldigheid van de overige voorwaarden onverlet en gelden nimmer voor meer dan één transactie.
4. EET heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

ARTIKEL 3 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Alle aanbiedingen en offertes op welke wijze en door wie dan ook van EET en / of waar dan ook gedaan, zijn steeds indicatief en geschieden op basis van de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Indien de indicatief overeengekomen prijs met meer dan 20% wordt of dreigt te worden overschreden, zal EET contact opnemen met de opdrachtgever om de meerkosten te bespreken. De opdrachtgever heeft in dat geval het recht de overeenkomst te beëindigen met vergoeding van EET voor de reeds door ons verrichte werkzaamheden. Afbeeldingen, tekeningen, specificaties van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar niet strikt bindend voor EET. Kleine afwijkingen zijn toegestaan, terwijl EET bij tussentijdse modelwijzigingen gerechtigd is,
2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens EET gedaan of gemaakt zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.
3.Indien door EET geen schriftelijke overeenkomst tot stand is gekomen, geldt de schriftelijke bevestiging van EET, dan wel de afleverbon, dan wel de factuur van EET als bewijs van het bestaan en de inhoud van de overeenkomst, behoudens tegenbewijs.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

1. De prijzen zijn berekend voor levering op de vestigingsplaats van EET. Bij levering elders op verzoek van koper / opdrachtgever zijn de hieraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.
2. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief verpakkingskosten, omzetbelasting en andere van overheidswege verbonden heffingen in verband met de verkoop en levering. Indien montage van de te leveren zaak door EET is overeengekomen, wordt de prijs berekend inclusief de overeengekomen montagehandelingen en de operationele aflevering van de zaak op de in de aanbieding vermelde locatie, maar exclusief verpakkingskosten, omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde lasten. bij verkoop en levering.
3. Bij prijsstijgingen, waaronder die van importeurs en leveranciers van EET, en bij wijziging van lonen, belastingen, sociale lasten, overige arbeidsvoorwaarden, wisselkoersen of soortgelijke omstandigheden, optredende na de totstandkoming van de overeenkomst tussen partijen, is EET gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen conform voornoemde verhoging. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.

ARTIKEL 5 – LEVERING (VAN RUILGOEDEREN

1. Levering van zaken geschiedt op de maatschappelijke zetel van EET, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een andere plaats van levering zijn overeengekomen. Indien vervoer van goederen is overeengekomen, wordt de wijze van vervoer bepaald door EET. Goederen reizen steeds voor risico van de koper / opdrachtgever, ongeacht of het transport franco plaatsvindt en ongeacht of dit van of naar EET geschiedt. Verzekering kan plaatsvinden op verzoek en voor kosten van de koper / opdrachtgever. Bepalingen opgenomen in de voorwaarden van vervoerders van producten kunnen geen afbreuk doen aan het bepaalde in dit lid.
2. Indien de koper / opdrachtgever weigert de hem door EET aangeboden zaken af te nemen binnen drie dagen vanaf het moment dat aan koper / opdrachtgever is medegedeeld dat deze gereed zijn voor levering, zullen alle daaruit voortvloeiende kosten (inclusief vracht- en opslagkosten volgens volgens het in EET of lokaal geldende tarief) ten laste van de koper / opdrachtgever. Vanaf dat moment komen ook de goederen voor rekening en risico van de koper / opdrachtgever.
3. Het risico van zaken die door EET voor de uitvoering van werkzaamheden of anderszins onder haar beheer worden geaccepteerd, berust bij koper / opdrachtgever, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van EET.
4. Levering van ruilgoederen
a. Levering van ruilgoederen. De door EET aan de koper / opdrachtgever verkochte ruilgoederen worden gestandaardiseerd verpakt. De emballage wordt in bruikleen gegeven aan de koper / opdrachtgever. Verpakkingen blijven eigendom van EET. De koper / opdrachtgever dient de verpakking onbeschadigd aan EET te retourneren. Over verpakkingsmaterialen wordt statiegeld in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen. Indien de koper de emballage niet binnen 6 maanden na aankoop van de ruil heeft geretourneerd, is EET niet langer verplicht de emballage / statiegeld te retourneren. Dit laat de verplichting van de koper / opdrachtgever om de emballage te retourneren onverlet.
b. Bij aankoop van een ruilartikel wordt er een waarborgsom in rekening gebracht aan de koper / opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. Indien de koper / opdrachtgever het in te ruilen oude goed niet binnen 6 maanden na aankoop van het ruilgoed heeft geretourneerd en / of deze niet in gemonteerde staat en / of niet veilig / niet volledig koelvloeistof, olievrij verpakt heeft geretourneerd, is EET niet langer verplicht om een aan de koper / opdrachtgever in rekening gebrachte waarborgsom terug te storten. Dit laat onverlet de verplichting van de koper / opdrachtgever om de oude zaak te retourneren.
c. De aanbetaling die in rekening wordt gebracht, is slechts een symbolisch bedrag. In die gevallen waarin de werkelijke waarde van het oude item hoger is dan de aanbetaling kan een nacalculatie plaatsvinden.
d. Ruilartikelen worden alleen verkocht bij retournering van het oude artikel. Het oude item moet van hetzelfde merk, constructietype en dezelfde samenstelling zijn en mag niet gebroken, gescheurd, gelast of anderszins beschadigd of incompleet zijn. De vitale onderdelen (in een motor die blok, kop, krukas en nokkenas zijn) moeten op een normale manier worden gereviseerd. Voldoet het afgeleverde goed niet aan de eisen, dan komen de hogere kosten voor rekening van de koper / opdrachtgever en vindt er een nacalculatie plaats.
e. Ruilwinkels kunnen worden geleverd met een ander oliecarter en / of kleppendeksel. In die gevallen dient koper / opdrachtgever, na grondige inspectie en reiniging, op eigen kosten de betreffende onderdelen van de oude zaak over te dragen.
f. EET behoudt zich het recht voor om ruilgoederen aan te passen aan haar eigen specificaties, indien dit een positieve invloed heeft op de kwaliteit van de ruilgoederen. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat wij in een aantal gevallen geen motoren met balansassen monteren.
g. Uit milieu- en veiligheidsoverwegingen dient de koper / opdrachtgever de te retourneren oude goederen op eigen kosten veilig en geheel vrij van koelvloeistof en olie te verpakken. De koper / opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die EET en / of derden lijdt als gevolg van het niet juist leveren van de te retourneren oude zaken. De koper / opdrachtgever vrijwaart EET ter zake
h. Verkoop bij aankoop Indien bij verkoop van een nieuw item tegen aankoop van een gebruikt item de koper het oude item blijft gebruiken in afwachting van levering van het nieuwe item, wordt dit laatste item pas eigendom van EET nadat de feitelijke levering daarvan aan EET heeft plaatsgevonden. Zolang de koper het artikel blijft gebruiken, is dit geheel voor zijn rekening en risico.
5. Levering door ons vindt altijd plaats “af werkplaats EET” (Barneveld, Nederland) (EXW) en volgens de meest recente versie van de ICC Incoterms.

ARTIKEL 6 – LEVERTIJD

1. Als datum van levering geldt de datum van levering van zaken of van de verrichte werkzaamheden zoals vermeld in de tussen partijen gesloten overeenkomst, of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vroegtijdige levering is te allen tijde toegestaan.
2. Indien geen leverdatum is afgesproken, zal EET de koper / opdrachtgever tijdig van tevoren schriftelijk laten weten wanneer de goederen op de vestigingsplaats van EET voor koper / opdrachtgever gereed zullen staan, dan wel op de afgesproken termijn geleverd zullen worden. plaats.
3. Levertijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Niet-tijdige levering door EET kan voor koper / opdrachtgever dan ook nimmer een geldige reden zijn om de overeenkomst met EET te ontbinden, tenzij sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringstermijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na het verstrijken van deze verlengde termijn dient EET eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld door de koper / opdrachtgever, waarbij EET een termijn van tenminste één maand krijgt voor nakoming, voordat EET ter zake in verzuim kan zijn. Echter, de koper / opdrachtgever kan, indien hij geen gebruik wenst te maken van zijn opzeggingsrecht op grond van dit artikel of indien hij geen ontbindingsrecht heeft, de koopovereenkomst – uitsluitend schriftelijk – annuleren bij overschrijding van de levertijd. Indien de levertijd met een periode tot en met vier weken wordt overschreden, kan de koper / opdrachtgever annuleren, mits hij of zij binnen vijf werkdagen na dagtekening aan EET een bedrag van 10% van de koopsom van het geannuleerde artikel terugbetaalt. van de annulering, of verplicht is tot betaling van een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden. Indien de koper / opdrachtgever deze vergoeding na vijf werkdagen niet heeft betaald, kan EET de koper / opdrachtgever schriftelijk laten weten nakoming van de gesloten overeenkomst te verlangen. In dat geval kan de koper / opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering. Indien de levertijd met een periode tot en met vier weken wordt overschreden, kan de koper / opdrachtgever annuleren, mits hij of zij binnen vijf werkdagen na dagtekening aan EET een bedrag van 10% van de koopsom van het geannuleerde artikel terugbetaalt. van de annulering, of verplicht is tot betaling van een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden. Indien de koper / opdrachtgever deze vergoeding na vijf werkdagen niet heeft betaald, kan EET de koper / opdrachtgever schriftelijk laten weten nakoming van de gesloten overeenkomst te verlangen. In dat geval kan de koper / opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering. Indien de levertijd met een periode tot en met vier weken wordt overschreden, kan de koper / opdrachtgever annuleren, mits hij binnen vijf werkdagen na de datum van de annulering ofwel aan EET een bedrag van 10% van de koopsom aan EET terugbetaalt. de geannuleerde zaak, of verplicht is tot betaling van een vergoeding voor reeds verrichte werkzaamheden. Indien de koper / opdrachtgever deze vergoeding na vijf werkdagen niet heeft betaald, kan EET de koper / opdrachtgever schriftelijk laten weten nakoming van de gesloten overeenkomst te verlangen. In dat geval kan de koper / opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering. of op grond van de verplichting tot betaling van het honorarium voor het reeds verrichte werk. Indien de koper / opdrachtgever deze vergoeding na vijf werkdagen niet heeft betaald, kan EET de koper / opdrachtgever schriftelijk laten weten nakoming van de gesloten overeenkomst te verlangen. In dat geval kan de koper / opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering. of op grond van de verplichting tot betaling van het honorarium voor het reeds verrichte werk. Indien de koper / opdrachtgever deze vergoeding na vijf werkdagen niet heeft betaald, kan EET de koper / opdrachtgever schriftelijk laten weten nakoming van de gesloten overeenkomst te verlangen. In dat geval kan de koper / opdrachtgever geen beroep meer doen op de annulering.

ARTIKEL 7 – VERVANGEN MATERIALEN OF GOEDEREN

Vervangen materialen of zaken worden slechts aan koper / opdrachtgever ter beschikking gesteld indien dit in de reparatieopdracht uitdrukkelijk is gevraagd. In het andere geval worden deze materialen eigendom van EET, zonder dat de koper / opdrachtgever ter zake aanspraak kan maken op enige vergoeding.

ARTIKEL 8 – BETALING

1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totaal overeengekomen prijs door de wederpartij te geschieden zonder verrekening, inhouding of opschorting voor levering, dan wel onder rembours. Levering omvat ook het verrichten van werkzaamheden.
2. Bij aankopen of bestellingen op rekening dient de betaling uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te geschieden op een door EET te bepalen bankrekening, zonder enige korting of beroep op verrekening of opschorting.
3. De koper / opdrachtgever dient op het eerste verzoek waarop EET te allen tijde gerechtigd is een vooruitbetaling of aanbetaling te doen, dan wel door de verkoper / reparateur verlangde zekerheid te stellen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen in een wijze te bepalen door EET.
4. Indien koper / opdrachtgever de totaal overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft betaald, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd eventuele verdere aan EET toekomende rechten, is EET in een dergelijk geval gerechtigd vanaf de betreffende vervaldag de wettelijke rente voor handelstransacties, plus 2% op jaarbasis, over het achterstallige bedrag in rekening te brengen. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt aangemerkt als voorwaarde waaronder wij uitstel van betaling hebben verleend, zonder dat de verplichting tot betaling op het afgesproken tijdstip komt te vervallen.
5. Indien EET genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, worden naast verdere vorderingen tot schadevergoeding alle daarin begrepen kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke laatste tenminste 15% van het achterstallige bedrag bedragen met een minimum van € 114, -. vastgesteld voor rekening van de wederpartij.
6. De schulden van de klanten of kopers aan EET worden beschouwd als leveringsschulden.
7. Betaling door opdrachtgever cq koper dient te geschieden in “euro’s”, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

ARTIKEL 9 – ONTBINDING

1. Indien de koper / opdrachtgever, na schriftelijke ingebrekestelling, 14 dagen in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens EET, dan is de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden, tenzij EET uitvoering behoeft van de overeenkomst. Het voorgaande geldt onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 4 van deze voorwaarden.
2. Indien koper / opdrachtgever toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen jegens EET is tekortgeschoten en de overeenkomst daardoor is ontbonden, verbeurt koper / opdrachtgever ten behoeve van EET een direct opeisbare boete van 15% van de overeengekomen bedrag zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. som. Dit laat onverlet het recht van EET om in plaats daarvan volledige schadevergoeding en vergoeding van regreskosten (inclusief de kosten zoals genoemd in artikel 8 lid 4) te vorderen.
3. Indien EET op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, is koper / opdrachtgever na de in lid 1 genoemde termijn van 14 dagen een direct opeisbare boete namens EET verschuldigd voor elke dag die sindsdien is verstreken. vervolgens. van de overeengekomen koopprijs. Dit laat onverlet het recht van EET om in plaats daarvan volledige schadevergoeding en vergoeding van regreskosten (inclusief de kosten zoals genoemd in artikel 8 lid 4) te vorderen.
4. Onverminderd het bepaalde in dit artikel is EET bevoegd, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd haar overige rechten, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten. koper / opdrachtgever overlijdt, surséance van betaling aanvraagt of het faillissement aanvraagt of zijn faillissement is of is aangevraagd of uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van EET op de koper / opdrachtgever direct en volledig opeisbaar, zonder dat EET tot schadevergoeding en / of garantie gehouden is. In alle gevallen waarin de koper / opdrachtgever op de hoogte is van feiten en / of omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens EET niet zal (kunnen) nakomen, is hij jegens EET verplicht.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT

1. Indien de uitvoering van een overeenkomst door overmacht voor EET moeilijk of onmogelijk wordt, is zij gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden. koper / opdrachtgever van de omstandigheden die verdere uitvoering bemoeilijken of onmogelijk maken.
2. Overmacht in de zin van deze voorwaarden omvat, maar is niet beperkt tot:
a. Overmacht in de zin van deze voorwaarden. Oorlog of een vergelijkbare situatie, rellen, sabotage;
b. brand, blikseminslag, explosie, het vrijkomen van gevaarlijke stoffen of gassen;
c. storing in de energievoorziening, fabrieks- of operationele storing van welke aard dan ook;
d. boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door andere medewerkers dan medewerkers in dienst van EET;
e. transportbarrières, vorstverlies, in- en uitvoerverboden;
f. niet toerekenbare tekortkoming (en) van derden, door EET ingeschakeld bij het uitvoeren van de overeenkomst;
g. alle belemmeringen veroorzaakt door overheidsmaatregelen;
h. epidemieën;
i. diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit het magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein van EET, of tijdens transport;
j. alsmede iedere (andere) omstandigheid waardoor de normale gang van zaken van EET wordt belemmerd, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van EET kan worden gevergd. Het bepaalde in dit lid is ook van toepassing indien deze omstandigheden leveranciers van EET en andere door haar ingeschakelde derden betreffen.
3. Indien zich aan de zijde van EET een overmachtsituatie voordoet, zal zij de koper / opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren of en zo ja binnen welke termijn levering nog mogelijk is.
4.Indien levering door overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet binnen een termijn van 3 maanden na de overeengekomen leverdatum alsnog kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere partij, zonder die ene partij heeft recht op schadevergoeding jegens de andere partij. Een dergelijke melding dient te geschieden binnen 1 week na (ontvangst van de) melding als bedoeld in lid 3 hierboven.

ARTIKEL 11 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. EET behoudt zich het eigendom van alle door haar aan koper / opdrachtgever geleverde zaken voor totdat de koopprijs voor al deze zaken volledig is betaald. Indien EET in het kader van de verkoop door hem te betalen werkzaamheden ten behoeve van koper / opdrachtgever heeft verricht, geldt voornoemd eigendomsvoorbehoud totdat ook koper / opdrachtgever zijn daarmee samenhangende vordering volledig heeft voldaan. Het eigendomsvoorbehoud is ook van toepassing op vorderingen die EET op de koper / opdrachtgever kan verwerven wegens het niet nakomen van een of meer van zijn verplichtingen jegens EET. De overdracht van de risico’s gaat echter onder alle omstandigheden over op de koper / opdrachtgever zodra de zaak of zaken door EET aan de koper / opdrachtgever zijn afgeleverd.
2. Zolang de eigendom van de zaak niet op de koper / opdrachtgever is overgegaan, is de koper / opdrachtgever verplicht een eventueel wettelijk voorgeschreven verzekering af te sluiten met betrekking tot het gebruik van de zaak alsmede verzekering tegen gehele of gedeeltelijke schade (casco). Hoes). De koper / opdrachtgever is voorts verplicht het geleverde op zijn kosten te laten onderhouden.
3. EET is niet gehouden de koper / opdrachtgever te vrijwaren voor zijn aansprakelijkheid als houder van de zaak. Anderzijds vrijwaart koper / opdrachtgever EET voor aanspraken die derden kunnen hebben op EET en die in verband kunnen worden gebracht met het gemaakte eigendomsvoorbehoud.
4. De eigendom van de geleverde zaken wordt door EET voorbehouden, als garantie voor alle verplichtingen van de koper / opdrachtgever en / of haar dochtermaatschappijen jegens EET totdat de koper / opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
5. Indien zaken die nog eigendom zijn van EET maar mede-eigendom zijn van één / meer leverancier (s) omdat er inmiddels modificaties / behandelingen hebben plaatsgevonden, blijven deze met uitsluiting van klanten / afnemers gezamenlijk eigendom van de betreffende leveranciers. De verhouding eigendomsrechten wordt verdeeld naar rato van de geleverde factuurwaarde per leverancier tot de totale factuurwaarde van de gezamenlijke leveranciers.
6. De koper / opdrachtgever draagt met onmiddellijke ingang alle vorderingen uit de verkoop van goederen die door EET zijn voorbehouden op huidige en toekomstige leveringen van goederen met alle aanvullende rechten over aan EET om het eigendomsvoorbehoud van EET veilig te stellen.
7. Indien een door EET geleverd goed, waarvan EET een eigendomsvoorbehoud heeft, wordt ingevoerd in een andere lidstaat van de Europese Unie, is het eigendomsvoorbehoud van toepassing op het recht van die lidstaat, indien dat recht gunstiger bepalingen voor EET bevat. in dit opzicht.
8. Zolang op door EET geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren; meer in het bijzonder is het de wederpartij in voornoemde omstandigheden niet toegestaan de zaken in het kader van enige financiering te bezwaren.
9. De wederpartij dient EET onmiddellijk op de hoogte te stellen van claims of pogingen daartoe door derden om de controle over zaken waarop EET enige of mede-eigendomsrechten kan doen gelden, over te nemen.
10. De wederpartij dient EET onmiddellijk op de hoogte te stellen van claims of pogingen daartoe door derden om de controle over zaken waarop EET enige of mede-eigendomsrechten kan doen gelden, over te nemen.
11. De wederpartij is verplicht de zaken van EET zorgvuldig, afzonderlijk en als duidelijk herkenbaar eigendom van EET op te slaan.
12. De wederpartij heeft de plicht ervoor te zorgen dat de goederen van EET, onder meer met het oog op de kwaliteitsborgingscriteria en traceerbaarheid van goederen in de productieketen, niet vermengd worden met andere goederen. Bij menging wordt EET verondersteld mede-eigenaar te zijn van de gemengde goederenvoorraad, voor de factuurwaarde van de oorspronkelijk door EET geleverde goederen.
13. In geval van bewerking of bewerking van de zaken door of namens of bij de wederpartij wordt geacht (mede) in opdracht van EET te zijn geschied en verkrijgt EET het mede-eigendomsrecht op de nieuwe zaken. gemaakt, voor de factuurwaarde. van de items die oorspronkelijk door EET zijn geleverd.
14. Indien EET geen beroep kan doen op haar (mede) eigendomsrechten doordat de zaken zijn vermengd, bewerkt of gecontroleerd, is de wederpartij verplicht de nieuw ontstane zaken op eerste verzoek aan EET te verpanden.
15. EET is tevens gerechtigd de goederen waarop zij een eigendomsvoorbehoud heeft terug te halen, indien zich omstandigheden voordoen waaruit EET redelijkerwijs kan afleiden dat er een risico bestaat dat de goederen niet (tijdig) betaald zullen worden, ook al is er nog niet betaald. is gemaakt. is opeisbaar.)

ARTIKEL 12 – RETENTIERECHT

Bij herstel kan EET het retentierecht op de zaak uitoefenen indien en zolang:
– de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet volledig betaalt;
– de opdrachtgever betaalt de kosten van eerder door EET verrichte werkzaamheden aan dezelfde zaak niet of niet volledig;
– de opdrachtgever betaalt overige vorderingen (waaronder vergoeding van schade, rente en kosten) die voortvloeien uit de contractuele relatie met EET niet of niet volledig.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

1. EET is jegens koper / opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en directe gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van EET in de nakoming van haar verplichtingen uit de tussen haar en koper / opdrachtgever gesloten overeenkomst. Elke vorm van gevolg- of indirecte schade is uitgesloten van vergoeding. Hieronder vallen onder meer: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), verlies door afschrijving, gederfd plezier, gederfde winst of geleden verlies, schade in verband met kosten voor slepen of vervangend vervoer of verhuur. en leasekosten, schade door extra transportkosten, schade aan (zaken van) derden, ladingschade, schade door inbreuk op octrooien,
2. Voor zover EET op grond van het bepaalde in lid 1 verplicht is tot vergoeding van schade, betreft schade waarvoor zij verzekerd is of redelijkerwijs verzekerd had moeten zijn, met dien verstande dat nooit een hoger dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. De bepalingen hier zijn bedoeld om een schadeplafond vast te stellen.
3. Ten aanzien van de staat van het door EET geleverde werk en / of zaken strekt haar aansprakelijkheid jegens de koper / opdrachtgever zich niet verder uit dan omschreven in de garantievoorwaarden, zoals bepaald in artikel 14. De koper / opdrachtgever beschikt niet over de rechten die de wet koper / opdrachtgever niet toestaat op die grondslag te handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zoals het recht op grond van Boek 7 BW dat de zaken beantwoorden aan de overeenkomst bij aflevering.
4. Iedere andere aanspraak op schadevergoeding, om welke reden dan ook, is uitgesloten.
5. De koper / opdrachtgever vrijwaart EET voor alle aanspraken van derden, tenzij EET op grond van dit artikel aansprakelijk is.
6. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot leveringen van goederen binnen het vasteland van Europa. Elke aanspraak op schadevergoeding in verband met een levering of doorlevering aan een niet-Europees land of een overzees gebiedsdeel van een Europees land is uitgesloten.

ARTIKEL 14 – GARANTIEE

1. Voor leveringen van nieuwe zaken (waaronder onderdelen en materialen) gelden die garanties indien en voor zover deze door de fabrikant, importeur of leverancier worden verstrekt.
2. Voor werkzaamheden die namens EET door een derde worden uitgevoerd, geldt geen andere garantie dan die welke EET van deze derde heeft ontvangen.
3. EET garandeert (binnen de Europese Economische Ruimte) vanaf de datum van levering van het artikel of vanaf de datum van levering van het voltooide werk:
a. een door hem aangeleverd ruilartikel voor een stationaire installatie (waaronder ruilmotor, ruiltechnisch onderdeel) en / of een door hem namens hem volledig gereviseerd artikel (inclusief motor, technisch component) gedurende een periode van 24 maanden na factuurdatum, maar totdat de installatie 2.000 uur heeft gedraaid;
b. een ruilartikel geleverd voor een vaartuig of voertuig (inclusief ruilmotor, ruiltechnisch onderdeel) en / of een door hem volledig gereviseerd artikel (inclusief motor, technisch onderdeel) voor een periode van 24 maanden na de factuurdatum, echter tot een maximum van 2.000 bedrijfsuren of 100.000 gereden kilometers van het schip of voertuig (welk maximum het eerst wordt bereikt);
c. een door hem uitgevoerde onderdeelrevisie / individuele componentenrevisie voor een stationaire installatie gedurende een periode van 3 maanden na factuurdatum, maar totdat de installatie 500 uur heeft gedraaid;
d. een door hem uitgevoerde componentenrevisie / individuele componentenrevisie voor een schip of voertuig gedurende een periode van 3 maanden na factuurdatum, echter tot een maximum van 500 draaiuren of 25.000 gereden kilometers per schip / voertuig (wat bepaalt welk maximum eerst bereikt)
e. Tenzij voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen met de koper / opdrachtgever, wordt de garantie alleen verstrekt aan de koper / opdrachtgever en is deze niet van toepassing op opvolgende rechtverkrijgenden. Derden, in welke hoedanigheid dan ook, kunnen in geen geval een beroep doen op deze garantiebepalingen.
f. De garantie met betrekking tot een ruil houdt in dat EET binnen deze termijn de geconstateerde tekortkomingen verhelpt.
g. Met betrekking tot een artikel dat in opdracht volledig is gereviseerd, omvat de garantie zowel het opnieuw uitvoeren van onjuist uitgevoerde handelingen als het vervangen van in dit opzicht geleverde onderdelen die defect raken tijdens de garantieperiode.
h. Reparatie en / of vervanging van cilinderblokken, cilinderkoppen, brandstofpompen en krukassen die niet zijn uitgevoerd of geleverd door of onder verantwoordelijkheid van EET vallen niet onder de garantie, tenzij defecten het gevolg zijn van onjuist uitgevoerde handelingen door EET.
i. Met betrekking tot een geleverd ruilartikel of volledig gereviseerd artikel ingebouwd in een auto, en dus met uitsluiting van alle andere toepassingen, zoals industriële of maritieme toepassingen, kunnen tot één jaar na factuurdatum de gemaakte kosten voor garantie worden verhoogd met een schadevergoeding voor de noodzakelijke verwijdering en installatie van de koffer, berekend op basis van forfaitaire tijden en het reële uurtarief van EET. De onder garantie vervangen onderdelen worden eigendom van EET.
j.De garantieverplichting vervalt indien de koper / opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet of niet stipt nakomt. De koper / opdrachtgever is niet gerechtigd betaling te weigeren op grond van het feit dat EET haar garantieverplichtingen nog niet of niet volledig en / of zou hebben nagekomen.
k. De aanspraken op garantie vervallen eveneens indien derden werkzaamheden van EET hebben verricht zonder schriftelijke toestemming (afgegeven na een vooraf door koper / opdrachtgever bekend gemaakte prijsopgave) in verband met de door EET verrichte werkzaamheden waarvoor een beroep op garantie wordt gedaan. De garantie geldt echter wel voor de koper / opdrachtgever indien de noodzaak tot direct herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper / opdrachtgever kan worden aangetoond aan de hand van de door de andere opdrachtnemer verstrekte gegevens en / of aan de hand van de defecte onderdelen. Als er reparaties plaatsvinden in Nederland, moet de derde aannemer ook lid zijn van BOVAG. Vergoeding van de kosten van herstel vindt plaats op basis van het prijsniveau zoals dat geldt in het garantieverlenende revisiebedrijf.
l. Van garantie zijn uitgesloten:
– gebreken aan materialen of onderdelen die door koper / opdrachtgever zijn voorgeschreven of ter beschikking zijn gesteld;
– gebreken die het gevolg zijn van door koper / opdrachtgever ter beschikking gestelde ontwerpen, tekeningen, constructies of werkwijzen dan wel door koper / opdrachtgever gegeven adviezen;
– defecten aan ingebouwde elektronische componenten;
– defecten aan brandstofsystemen zoals tank en aanvullende componenten worden niet doorgespoeld of vernieuwd. De garantie strekt zich evenmin uit tot het herstellen van motordefecten die zijn ontstaan als gevolg van het gebruik van brandstoffen waarvoor de motor (volgens de fabrieksvoorschriften op voorgeschreven brandstofverbruik) niet geschikt is of waarvoor de motor niet gemaakt is. geschikt door EET;
– motorschade veroorzaakt door het falen en / of onjuist gebruik van de elektronische componenten en / of van de elektronische randapparatuur is eveneens uitgesloten van de garantie, evenals defecten aan zaken die niet materiaal- en / of constructiefouten zijn (zoals defecten zoals een als gevolg van normale slijtage, interne en externe vervuiling, roest- en lakschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en / of laten vallen van het product);
– gebreken die ontstaan als gevolg van: opzet, het niet uitvoeren van normaal of voorgeschreven onderhoud, onjuiste installatie / aansluiting / veranderingen uitgevoerd door derden, onoordeelkundige behandeling, onjuist (of anders dan normaal gebruik) zijn eveneens uitgesloten van garantie;
– Evenmin is er aanspraak op garantie met betrekking tot gebreken die ontstaan als gevolg van toebehoren van het goed, maar niet gecontroleerd door EET, evenals met betrekking tot gebreken en schade veroorzaakt door deelname van het vaartuig en het voertuig aan wedstrijden of snelheidstests.
5. Bij vervanging wordt de oorspronkelijke garantieperiode niet verlengd.
6. Uitgevoerde werkzaamheden / reparaties zijn gegarandeerd tot 3 maanden na factuurdatum, echter met een aansprakelijkheid die beperkt is tot maximaal het factuurbedrag.
7. Leveringen van gebruikte motoren zijn gegarandeerd tot 3 maanden na factuurdatum, echter met een aansprakelijkheid die beperkt is tot maximaal het factuurbedrag. Leveringen van gebruikte onderdelen zijn uitgesloten van garantie.

ARTIKEL 15 – RECLAME

1. Klachten met betrekking tot door EET geleverde zaken of door haar verrichte werkzaamheden dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen 8 dagen nadat de grond voor de praktijk van de klacht is ontdekt of redelijkerwijs had kunnen zijn, bij EET te zijn ingediend. ontdekt. ingediend op straffe van verval van vorderingen. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke levering van zaken of het moment van uitvoering van de werkzaamheden.
2. Indien de koper / opdrachtgever wenst te reclameren, dient hij EET op straffe van verval van het beroep op tekortkomingen in staat te stellen de geleverde zaken te keuren en / of te laten keuren. Indien de klacht gegrond wordt verklaard, zijn de kosten van deze inspectie en het retourneren van de geleverde zaken voor rekening en risico van het revisiebedrijf. Indien de klacht ongegrond is, zijn de kosten van inspectie en retourzending voor de koper / opdrachtgever.
3. Geretourneerde zaken worden niet geaccepteerd, tenzij vooraf schriftelijk is goedgekeurd door het revisiebedrijf. Ze dienen franco en deugdelijk verpakt te worden verzonden (inclusief veilige / volledig koelvloeistof, olievrij).)

ARTIKEL 16 – PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van de koper / opdrachtgever die op de opdrachtbevestiging staan, worden door de verkoper / reparateur verwerkt, eventueel in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Op basis van deze verwerking kan EET de overeenkomst uitvoeren en haar garantieverplichtingen jegens koper / opdrachtgever nakomen, koper / opdrachtgever optimaal van dienst zijn, hem voorzien van actuele auto-informatie en gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de persoonsgegevens aan derden ter beschikking worden gesteld voor directmarketingactiviteiten voor voertuigen. Eventueel door koper / opdrachtgever bij EET in te dienen bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wbp voor direct mailingactiviteiten wordt gehonoreerd.

ARTIKEL 17 – RECHTSKEUZE EN FORUM

1. Op alle overeenkomsten tussen EET en koper / opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Dit voor zover enige wet of verdragstekst deze rechtskeuze niet uitsluit.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van of naar aanleiding van een overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, alsmede naar aanleiding van of naar aanleiding van overeenkomsten die het gevolg zijn van een zodanige overeenkomst, zullen, indien zij niet kunnen worden opgelost in onderling overleg, worden ingediend. bij en beslist door de bevoegde rechter te Arnhem (Nederland). Met uitsluiting van het voorgaande behoudt EET zich het recht voor een geschil voor te leggen aan en in overeenstemming met de procedurele regels van het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam (Nederland).

ARTIKEL 18 – CONFLICTEN MET WETTELIJKE BEPALINGEN

Mocht enige bepaling van deze zakelijke leverings- en betalingsvoorwaarden niet van toepassing zijn of in strijd zijn met de openbare orde of wet, dan wordt alleen de betreffende bepaling als ongeschreven beschouwd, maar voor het overige blijven de voorwaarden onverminderd van kracht. EET behoudt zich het recht voor om de betwiste bepaling in een rechtsgeldige bepaling te veranderen.

ARTIKEL 2 – ALLGEMEINES

Ook indien deze leverings- en betalingsvoorwaarden in een andere taal dan de Nederlandse zijn gesteld, is bij twijfel de Nederlandse versie van deze voorwaarden doorslaggevend.

BEKIJK ONZE REVISIE WERKPLAATS EN ZIE WAT REVISIE VAN DE MOTOR VOOR ONS BETEKENT